Szkoła z 200-letnią tradycją

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach

giza-e1649081792937.jpg

Kontakt:
Szkoła Podstawowa w Wielogłowach

33-311 Wielogłowy 56

tel. 18 548 03 70

e-mail: szkola@spwieloglowy.pl

Strona główna

Dziennik

Teams

Dla rodzica

Dla ucznia

Regulamin świetlicy szkolnej

 1. Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Wielogłowach jest czynna w godzinach od 7.15 do 16.00.
 2. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci korzystające z dowozu szkolnego, dzieci rodziców pracujących zawodowo za zgodą Dyrektora, dzieci oczekujący na zajęcia dodatkowe.
 3. Warunkiem zgłoszenia ucznia do świetlicy jest wypełnienie przez rodziców /prawnych opiekunów, najpóźniej do 15 września roku szkolnego, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 4. Wszyscy uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłosić się do świetlicy natychmiast po wejściu do szkoły oraz po skończonych zajęciach lekcyjnych.

Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które przyszło do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

 1. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może dziecko, które skończyło 9 lat. Młodsze dziecko może być odebrane przez osobę, która osiągnęła co najmniej 10 lat.
 2. Dzieci objęte dowozem jadą do domu pierwszym busem po skończonych lekcjach, również w przypadku lekcji skróconych bądź odwołanych.
 3. Uczniowie korzystający z dowozu busem szkolnym odbierani są przez opiekuna z busa. Uczniowie oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej przyprowadzani są przez nauczyciela, z którym mieli ostatnią lekcję. Są zabierani ze świetlicy przez nauczyciela rozpoczynającego z nimi pierwszą lekcję.
 4. Uczniowie objęci dowozem mogą opuścić wcześniej świetlicę tylko w przypadku osobistego odbioru dziecka lub na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna (z czytelnym podpisem i datą), lub na podstawie wiadomości przesłanej za pomocą dziennika elektronicznego, że wyraża zgodę na samodzielne wyjście ucznia ze świetlicy i bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu. Bez spełnienia powyższych warunków, dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy.
 5. Dzieci, które nie korzystają z dowozu szkolnego opuszczają świetlicę według wskazań w karcie zgłoszeń, tzn. samodzielnie lub odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów bądź osoby upoważnione.
 6. Dziecko może opuścić świetlicę o innej godzinie niż wskazana w karcie zgłoszenia tylko w przypadku osobistego odbioru dziecka, na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów (z czytelnym podpisem i datą), lub na podstawie wiadomości przesłanej do wychowawcy świetlicy za pomocą dziennika elektronicznego, że wyrażają zgodę na samodzielne wyjście ucznia ze świetlicy i biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu. Bez spełnienia powyższych warunków, dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/ prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
 8. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub wcześniejsze bądź późniejsze wyjście ze świetlicy itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie lub za pomocą dziennika elektronicznego. Bez takiego oświadczenia dziecko nie może opuścić świetlicy. Polecenia wydawane ustnie dziecku nie będą respektowane.
 9. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
 10. Za zniszczenia spowodowane przez dzieci odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie.
 11. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nieprzynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (telefonów komórkowych, elektronicznych , zegarków, zabawek, sprzętu sportowego).
 12. Uczniowie, którzy wyróżniają się na zajęciach świetlicowych i pracy na jej rzecz mogą zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie Szkoły.
 13. Uczniowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły.
 14. Świetlica pełni zadania opiekuńcze szkoły w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.
 15. W razie sytuacji nadzwyczajnej, np. epidemicznej, obowiązują stosowne przepisy wydawane przez odpowiednie organy państwowe.
 16. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.
Licznik odwiedzin
Skip to content