Szkoła z 200-letnią tradycją

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach

giza-e1649081792937.jpg

Kontakt:
Szkoła Podstawowa w Wielogłowach

33-311 Wielogłowy 56

tel. 18 548 03 70

e-mail: szkola@spwieloglowy.pl

Klauzula informacyjna: monitoring

 

                  Informujemy, iż w Szkole Podstawowej im. gen. J. Gizy w Wielogłowach, 33-311 Wielogłowy 56 funkcjonuje monitoring. W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 

  1. Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu jest:Szkoła Podstawowa im. gen. J. Gizy w Wielogłowach, 33-311 Wielogłowy 56.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: odo@spwieloglowy.pllub tel. 18 548 03 70
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa szkoły, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOw związku art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16). Celem monitoringu jest także zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki.
  4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,w szczególności mogą to być firma informatyczna/ochroniarska.
  5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazuz monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres30 dni od dnia nagrania. Po tym okresie zostaną nadpisane nowymi danymi. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogę wjazdową do szkoły, drogi wewnętrzne oraz parkingi znajdujące się na terenie szkoły, wejścia do budynków, korytarze i szatnie uczniów. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ograniczenia przetwarzania danych
  7. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych osobowych.
  8. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 

  • Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Licznik odwiedzin
Skip to content