Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach

giza-e1649081792937.jpg

Kontakt:
Szkoła Podstawowa w Wielogłowach

33-311 Wielogłowy 56

tel. 18 548 03 70

e-mail: szkola@spwieloglowy.pl

Wizja i misja szkoły

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

Seneka Młodszy

MISJĄ SZKOŁY JEST EDUKACJA I WYCHOWANIE

    Nasza szkoła jest placówką kształcącą i wychowującą dzieci i młodzież Ziemi Sądeckiej od ponad 200 lat. Szkoła podejmuje działania skierowane na zaspokojenie potrzeb środowiska lokalnego. Uczy rozwijania zdolności logicznego i twórczego myślenia. Poprzez tworzenie coraz lepszych warunków bazowych szkoły sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia, doskonaleniu umiejętności uczniów w zdobywaniu wiedzy umożliwiającej kontynuowanie nauki na wyższym etapie kształcenia.

W oparciu o uznane autorytety dąży do kształtowania wartości duchowych, etycznych oraz zapewnia równość szans i sprawiedliwość społeczną. Nieustannie czyni starania służące umacnianiu ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, rodzicami i szkołą oraz społecznością lokalną i szkołą.

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze szkoła dąży do tego aby uczeń umiał się uczyć korzystając z różnych źródeł, zdobywał wiedzę, która pozwoli mu zdobyć wykształcenie i w dorosłym życiu odnaleźć się na rynku pracy a także żeby był przedsiębiorczy i zaradny społecznie, znał swoją wartość, umiał nawiązywać pozytywne relacje z innymi i był dumny ze swojego pochodzenia.

WIZJA

Dążymy do tego, aby nasza szkoła była szkołą przyjazną dla ucznia, rodzica, nauczyciela, dającą poczucie bezpieczeństwa, w której każdy uczeń może odkrywać i rozwijać swoje zdolności i talenty. W centrum znajduje się dobro i rozwój każdego ucznia. Nasza szkoła jest  miejscem, gdzie młody człowiek uczy się pracy zespołowej i indywidualnej oraz mierzy się z porażkami, kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka oraz poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego. W codziennej pracy nasza kadra wspiera działania kreatywne, promuje zdrowy styl życia, uczy akceptacji i twórczego myślenia. Stosowane metody mają na celu indywidualizację nauczania a także rozwijanie umiejętności samooceny i poczucia odpowiedzialności za własny rozwój.

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM GEN.J. GIZY W WIELOGŁOWACH

Sfera fizyczna:

 • prowadzi zdrowy tryb życia;
 • podejmuje działania prozdrowotne;
 • racjonalnie gospodaruje swoim czasem, potrafi zaplanować i podjąć właściwe zadania;
 • zachowuje równowagę pomiędzy pracą a odpoczynkiem.

Sfera emocjonalna:

 • akceptuje samego siebie;
 • zna swoje słabe i mocne strony;
 • w sposób konstruktywny wyraża emocje;
 • jest wrażliwy na potrzeby innych.

Sfera intelektualna:

 • stale pogłębia wiedzę;
 • rozwija umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • umiejętnie i samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji, w tym ze zbiorów bibliotecznych i internetu;
 • w sposób świadomy kieruje swoją ścieżką rozwoju.

Sfera społeczna:

 • należycie wypełnia role społeczne;
 • ma poczucie odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych lub podejmowanych z własnej inicjatywy zadań;
 • przyjmuje postawę odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska;
 • kieruje się podstawą patriotyzmu, szacunkiem dla tradycji szkolnych, lokalnych, oraz szacunkiem dla symboli państwowych i religijnych;
 • kieruje się postawą otwartości w życiu społecznym, jest tolerancyjny wobec odmienności;
 • jest aktywny w środowisku lokalnym zgodnie z ideą wolontariatu.

Sfera duchowa:

 • kieruje się konstruktywnym i stabilnym systemem wartości;
 • ma poczucie sensu istnienia;
 • respektuje ogólnie przyjęte zasady moralne;
 • docenia wartość duchowości w życiu.
Licznik odwiedzin
Skip to content